Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Dialoog met uw debiteur Door uw openstaande facturen regelmatig en consequent onder de aandacht bij uw debiteuren te brengen, houden wij de dialoog open en zorgen we voor een beter betaalgedrag. 


Er kunnen een tal van redenen zijn waarom uw debiteur uw factuur niet of te laat betaald. Een chaotische boekhouding, een cashflowtekort en daardoor niet kúnnen betalen of het niet eens zijn met de factuur. 
Meestal heeft uw debiteuren hebben geen kwaad in de zin, maar kunnen of willen vanwege de diverse omstandigheden niet betalen. Het is dus van groot belang om die omstandigheden tijdig te achterhalen, zodat u hierop de juiste actie kan nemen en samen met uw debiteur een oplossing kunt zoeken. Bij Qllect.nl zijn we overtuigd dat communicatie in uw debiteurenproces een cruciaal en essentieel onderdeel is.

Communicatie op factuurniveau

Structuur in uw debiteurenproces zorgt dat uw factuur voortdurend onder de aandacht blijft en zorgt dat de dialoog met uw debiteur op gang komt en blijft. Qllect.nl faciliteert u uw debiteuren via verschillende kanalen en op meerdere momenten geautomatiseerd te herinneren aan de openstaande factuur. U kunt precies volgen welke communicatie uw klant heeft ontvangen en alle notities op factuurniveau registreren en opvolgen.

Doordat uw debiteur toegang krijgt tot een klantenportaal maakt u het uw debiteur heel gemakkelijk om vragen te stellen, klachten te melden en uiteraard online betalen. Zo achterhaalt u niet alleen de reden van het niet of te laat betalen, maar zorgt er gelijk voor dat de dialoog met uw debiteur er is. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat u uw facturen sneller betaald krijgt.

Kortom; U krijgt beter (be)grip en inzicht in de redenen van te laat betalen. Vermindering van werk, efficiënter debiteurenbeheer, sneller betaald doordat de u de dialoog met uw klant laagdrempelig en eenvoudig opzoekt.