Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Privacy Statement

Algemene Privacy voorwaarden

12. Algemeen
 1. Indien Opdrachtgever en Qllect.nl een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben
   gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen
   uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met
   bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate
   (bewerkers)overeenkomst.
2. Qllect.nl verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever
   persoonsgegevens. Qllect.nl wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van
   de Wbp) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de
   Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Qllect.nl
   enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de
   verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de
   Wbp.
4. Qllect.nl waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze
   privacy voorwaarden plaatsvindt.
5. Indien Qllect.nl door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties
   worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst,
   algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van
   persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie,
   dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Qllect.nl te
   vrijwaren en de Opdrachtgever zal Qllect.nl alle benodigde bijstand bieden in een eventuele
   procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Qllect.nl daardoor ontstaan,
   komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

13. Duur, beëindiging en bewaartermijnen
1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de
   Toepassingen van Qllect.nl.
2. Deze privacy voorwaarden gelden zolang Qllect.nl, ten behoeve van Opdrachtgever
   persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.
3. Qllect.nl kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van
   persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om
   tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.
4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de
   volledige accountgegevens mogen door Qllect.nl minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel
   langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Qllect.nl zich het recht
   voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van
   Qllect.nl niet langer relevant zijn te verwijderen.
5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en
   bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan
   Qllect.nl. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en
   persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Qllect.nl heeft op dit gebied geen enkele
   verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid
   hiervan.
6. Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het
   recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.


14.Onderwerp, type persoonsgegevens en verwarmingsdoeleinden
1. Qllect.nl zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Qllect.nl verwerkt in
   dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van
   Opdrachtgever: i. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en
   factuurgegevens.
2. Qllect.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 4 van dit
   artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.
3. Qllect.nl verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:
   a) tot betaling van de door Opdrachtgever via Qllect.nl aangeboden vorderingen te kunnen komen;   
   of
   b) op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde  
   vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
   c) een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische
   schuldsituaties bij betrokkenen;
   d) teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Qllect.nl uit te kunnen
   voeren.
4. De door Qllect.nl in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze  
   dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

15. Uitvoering verwerking
 1. Qllect.nl is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het
    kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacy voorwaarden genoemde
   voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling
   van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Qllect.nl uitdrukkelijk niet
   verantwoordelijk.
2. Qllect.nl zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen
   van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken
   in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar
   landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Qllect.nl stelt
   Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke
   doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de
   doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
3. Qllect.nl zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de
   persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.
4. Qllect.nl zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met
   de op Qllect.nl rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese
   Verordeningen en de Wbp verwerken.

16. Beveiliging persoonsgegevens
 1. Qllect.nl past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt, die gezien
    de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van
    de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies,
    onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige)
    beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging,
    frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist
    is. Qllect.nl zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen
    voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven
    voldoen aan haar verplichtingen.


17. Meldplicht datalekken & monitoring
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht
   datalekken zal Qllect.nl Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest,
   als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te
   verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden
   waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het
   is Qllect.nl niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere
   incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Qllect.nl daartoe
   wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

18.Geheimhouding
1. Op alle persoonsgegevens die Qllect.nl van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het
   kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
2. Qllect.nl zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen
   geheimhoudingsplicht.
3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke
   toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken
   van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte
   opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting
   bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

19. Rechten van betrokkenen
1. Qllect.nl verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van
   Opdrachtgever:
   a) betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens;
   b) persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
   c) aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of,  
   ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te
   leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt).
2. Qllect.nl verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Opdrachtgever om de op  
   haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere
   toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De
   verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij
   Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen
   prijzen en vergoedingen van Qllect.nl inbegrepen en komen volledig voor rekening van
   Opdrachtgever.

20. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden
1.
Qllect.nl is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:
   a) Qllect.nl dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of
   b) Qllect.nl hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of
   c) Indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht
   en/of de uitvoering van deze voorwaarden.
2. Qllect.nl draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich
   neemt als opgenomen voor Qllect.nl in deze privacy voorwaarden.
3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Qllect.nl derden in en deelt Qllect.nl de in
   opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet
   uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.
4. Indien de derde die Qllect.nl wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Qllect.nl,
   onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en
   veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5. Qllect.nl is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).
6. In het geval Opdrachtgever Qllect.nl verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een
   derde aan te brengen en Qllect.nl daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet
   van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.
7. Qllect.nl kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken Qllect.nl op grond van een verzoek
   of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met
   een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.