Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Algemene Voorwaarden
Versie 2017.01

1. Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Qllect.nl of de Opdrachtgever.
b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede –  
    maar niet uitsluitend – begrepen de Opdrachtgever).
c. Qllect.nl: de eenmanszaak Credit Totaal Management, gevestigd te Stellendam en ingeschreven in
   het handelsregister onder nummer 53108698.
d. Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de
   Overeenkomst, deze voorwaarden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de 
   gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag.
e. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Qllect.nl sluit.
f. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Qllect.nl en de
   Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
g. Toepassingen: alle mogelijke door Qllect.nl ter beschikking te stellen/gestelde online en offline
   (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande
   uit (maar niet beperkt tot) het online debiteurenbeheer systeem van Qllect.nl.

2. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen
1. Qllect.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen met zorg uit te voeren
    en aan te bieden. De diensten en Toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op
    basis van een inspanningsverbintenis. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de
    vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.
2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Qllect.nl de gebrekkige prestatie
   binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Qllect.nl is
   ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een
   maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.
3. Qllect.nl is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico
   hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.
4. Qllect.nl behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien
   de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere
   Overeenkomst met Qllect.nl nakomt. Onder opschorting door Qllect.nl wordt mede verstaan het
   blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.
5. Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, is Qllect.nl gerechtigd de Overeenkomst met
   onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Toegang en gebruiksregels
1. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en
   het wachtwoord die Qllect.nl voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en
   de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn
   bestemd.
2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de
   Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens,
   herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de
   Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de
   Opdrachtgever.
3. Door gebruik te maken van de Toepassingen van Qllect.nl, geeft de Opdrachtgever Qllect.nl
   toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te
   incasseren bij de schuldenaar. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de
   opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een
   geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Qllect.nl voert de handelingen in beginsel
   geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft
   bijgewerkt. Qllect.nl kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele
   incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.
4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede
   zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de voorwaarden en regels van Derden
   waarvan Qllect.nl of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden
   de volgende regels.
6. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande,
   gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is
   met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
7. Indien Qllect.nl enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een
   Gebruiker, is Qllect.nl gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens
   van de Opdrachtgever en/of Gebruiker definitief of voor een door Qllect.nl te bepalen tijd te
   blokkeren, de content en/of andere data te verwijderen en daardoor ook de lopende facturatie- en
   incassodossiers te beëindigen. Daarbij verliest de Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar
   rechten met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht
   hebben op schadevergoeding of compensatie. Qllect.nl heeft in het geval van onoorbaar gedrag
   het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.
8. Indien Qllect.nl enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een
   Gebruiker, is Qllect.nl daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere
   voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale
   schadevergoeding is de Opdrachtgever in dat geval de nog niet door de Opdrachtgever aan
   Qllect.nl betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over het lopende
   kalenderjaar aan Qllect.nl verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door
   Qllect.nl terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor Qllect.nl om de volledige schade
   op de Opdrachtgever te verhalen.

4. Gebruik van de Toepassingen
1.
De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Qllect.nl een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-
   exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Qllect.nl onder de voorwaarden als
   vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de
   meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet
   uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.
3. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Qllect.nl heeft het recht frequent een nieuwe versie
   uit te brengen. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen
   van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de
   Opdrachtgever en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.
4. De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het
   gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij
   aanlevert. Qllect.nl heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op
   te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Qllect.nl dat nodig acht
   (ter vrije beoordeling van Qllect.nl) voor de optimale werking van de Toepassingen. Qllect.nl zal
   daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.
5. Qllect.nl kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk
   voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander
   besturingssysteem dan door Qllect.nl aangegeven, een andere browser dan door Qllect.nl
   aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de
   aanbevelingen c.q. instructies van Qllect.nl met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de
   Toepassingen niet naleven.

5. Prijzen, betaling en opeisbaarheid
1.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden
   opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks gefactureerd. Qllect.nl
   heeft het recht de vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso. Opschorting
   van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een
   betalingstermijn van 14 dagen.
3. Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk
   blijkt te zijn), heeft Qllect.nl het recht het account van de Opdrachtgever tijdelijk of blijvend te
   blokkeren. Artikel 3 lid 7 en 8 is hier ook van toepassing. Per email ontvangt de Opdrachtgever
   instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de
   Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

6. Wijzigingen en aanpassingen
1. De Toepassingen van Qllect.nl zijn continue in ontwikkeling. Qllect.nl heeft het recht frequent
   wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen. Qllect.nl zal de
   Opdrachtgever hierover inlichten via de website van Qllect.nl.
2. Qllect.nl is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40
   dagen van tevoren wordt aangekondigd op de website van Qllect.nl en/of via mail. Deze
   prijswijzigingen gaan automatisch in.

7. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Qllect.nl naar eigen keuze
   gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de
   Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming,
   schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en
   jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
   waarop Qllect.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Qllect.nl niet in staat is haar
   verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend):
   (werk)stakingen in het bedrijf van Qllect.nl, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan Qllect.nl
   op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance
   van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden,
   weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd,
   elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en
   belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key-personeel van Qllect.nl (waaronder –
   maar niet uitsluitend – haar bestuurders).

8. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden
1. Hoewel Qllect.nl al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Qllect.nl niet garanderen dat de
   Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds
   online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de
   Opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Qllect.nl spant zich ten volste in om alle op- en
   aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Qllect.nl dit nodig acht
   verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen
   partijen bekende e-mailadres van Qllect.nl.
2. Qllect.nl is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen
   (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
   Qllect.nl zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.


9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade
1. Qllect.nl is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen,
   verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Opdrachtgever als
   bij Derden. Tevens is Qllect.nl niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere
   hulppersonen of door Qllect.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
   Derden.
2. Indien Qllect.nl wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of
   serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het
   bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de maand waarin het schadegeval
   zich voordoet te boven gaan.
4. In geval van aansprakelijkheid is Qllect.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Qllect.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde
   winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet-
   of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden
   gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
   van Qllect.nl of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. De Opdrachtgever zal Qllect.nl vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband
   houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Qllect.nl
   daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze
   vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust
   roekeloos of opzettelijk handelen van Qllect.nl.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij Qllect.nl of bij de
   Derde van wie Qllect.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of
   Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Qllect.nl verleent hierbij aan de
   Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij
   zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
2. Indien Qllect.nl door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect)
   verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten
   betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of
   gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Qllect.nl in en buiten rechte alle
   benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden
   van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Qllect.nl.

11. Toepasselijk recht en geschillen
1. De Overeenkomst, deze algemene en privacy voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst
   voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank
   in Rotterdam.


Algemene Privacy voorwaarden

12. Algemeen
 1. Indien Opdrachtgever en Qllect.nl een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben
   gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen
   uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met
   bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate
   (bewerkers)overeenkomst.
2. Qllect.nl verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever
   persoonsgegevens. Qllect.nl wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van
   de Wbp) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de
   Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Qllect.nl
   enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de
   verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de
   Wbp.
4. Qllect.nl waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze
   privacy voorwaarden plaatsvindt.
5. Indien Qllect.nl door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties
   worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst,
   algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van
   persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie,
   dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Qllect.nl te
   vrijwaren en de Opdrachtgever zal Qllect.nl alle benodigde bijstand bieden in een eventuele
   procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Qllect.nl daardoor ontstaan,
   komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

13. Duur, beëindiging en bewaartermijnen
1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de
   Toepassingen van Qllect.nl.
2. Deze privacy voorwaarden gelden zolang Qllect.nl, ten behoeve van Opdrachtgever
   persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.
3. Qllect.nl kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van
   persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om
   tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.
4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de
   volledige accountgegevens mogen door Qllect.nl minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel
   langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Qllect.nl zich het recht
   voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van
   Qllect.nl niet langer relevant zijn te verwijderen.
5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en
   bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan
   Qllect.nl. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en
   persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Qllect.nl heeft op dit gebied geen enkele
   verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid
   hiervan.
6. Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het
   recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
14.Onderwerp, type persoonsgegevens en verwarmingsdoeleinden
1. Qllect.nl zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Qllect.nl verwerkt in
   dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van
   Opdrachtgever: i. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en
   factuurgegevens.
2. Qllect.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 4 van dit
   artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.
3. Qllect.nl verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:
   a) tot betaling van de door Opdrachtgever via Qllect.nl aangeboden vorderingen te kunnen komen;   
   of
   b) op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde  
   vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
   c) een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische
   schuldsituaties bij betrokkenen;
   d) teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Qllect.nl uit te kunnen
   voeren.
4. De door Qllect.nl in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze  
   dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

15. Uitvoering verwerking
 1. Qllect.nl is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het
    kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacy voorwaarden genoemde
   voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling
   van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Qllect.nl uitdrukkelijk niet
   verantwoordelijk.
2. Qllect.nl zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen
   van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken
   in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar
   landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Qllect.nl stelt
   Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke
   doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de
   doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
3. Qllect.nl zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de
   persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.
4. Qllect.nl zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met
   de op Qllect.nl rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese
   Verordeningen en de Wbp verwerken.

16. Beveiliging persoonsgegevens
 1. Qllect.nl past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt, die gezien
    de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van
    de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies,
    onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige)
    beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging,
    frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist
    is. Qllect.nl zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen
    voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven
    voldoen aan haar verplichtingen.


17. Meldplicht datalekken & monitoring
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht
   datalekken zal Qllect.nl Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest,
   als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te
   verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden
   waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het
   is Qllect.nl niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere
   incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Qllect.nl daartoe
   wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

18.Geheimhouding
1. Op alle persoonsgegevens die Qllect.nl van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het
   kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
2. Qllect.nl zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen
   geheimhoudingsplicht.
3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke
   toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken
   van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte
   opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting
   bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

19. Rechten van betrokkenen
1. Qllect.nl verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van
   Opdrachtgever:
   a) betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens;
   b) persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
   c) aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of,  
   ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te
   leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt).
2. Qllect.nl verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Opdrachtgever om de op  
   haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere
   toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De
   verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij
   Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen
   prijzen en vergoedingen van Qllect.nl inbegrepen en komen volledig voor rekening van
   Opdrachtgever.

20. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden
1.
Qllect.nl is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:
   a) Qllect.nl dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of
   b) Qllect.nl hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of
   c) Indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht
   en/of de uitvoering van deze voorwaarden.
2. Qllect.nl draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich
   neemt als opgenomen voor Qllect.nl in deze privacy voorwaarden.
3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Qllect.nl derden in en deelt Qllect.nl de in
   opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet
   uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.
4. Indien de derde die Qllect.nl wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Qllect.nl,
   onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en
   veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5. Qllect.nl is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).
6. In het geval Opdrachtgever Qllect.nl verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een
   derde aan te brengen en Qllect.nl daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet
   van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.
7. Qllect.nl kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken Qllect.nl op grond van een verzoek
   of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met
   een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken.