Qllect.nl

online debiteurenbeheer
 

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Qllect.nl of de Opdrachtgever.
b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede –  
     maar niet uitsluitend – begrepen de Opdrachtgever).
c. Qllect.nl: de eenmanszaak Credit Totaal Management, gevestigd te Stellendam en ingeschreven in
    het handelsregister onder nummer 53108698.
d. Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de
    Overeenkomst, deze voorwaarden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de 
    gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag.
e. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Qllect.nl sluit.
f. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Qllect.nl  en de
    Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
g. Toepassingen:  alle mogelijke door Qllect.nl ter beschikking te stellen/gestelde online en offline
    (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande
    uit (maar niet beperkt tot) het online debiteurenbeheer systeem van Qllect.nl.

2. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen
1. Qllect.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen met zorg uit te voeren
     en aan te bieden. De diensten en Toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op
     basis van een inspanningsverbintenis. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de
     vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.
2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Qllect.nl de gebrekkige prestatie
    binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Qllect.nl is
    ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een
    maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.
3. Qllect.nl is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico
    hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.
4. Qllect.nl behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien
    de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere
    Overeenkomst met Qllect.nl nakomt. Onder opschorting door Qllect.nl wordt mede verstaan het
    blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.
5. Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, is Qllect.nl gerechtigd de Overeenkomst met
    onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Toegang en gebruiksregels
1. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en
    het wachtwoord die Qllect.nl voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en
    de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn
    bestemd.
2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de
    Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens,
    herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de
    Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de
    Opdrachtgever.
3. Door gebruik te maken van de Toepassingen van Qllect.nl, geeft de Opdrachtgever Qllect.nl
    toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te
    incasseren bij de schuldenaar. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de
    opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een
    geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Qllect.nl voert de handelingen in beginsel
    geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft
    bijgewerkt. Qllect.nl kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele
    incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.
4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede
    zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de voorwaarden en regels van Derden
    waarvan Qllect.nl of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden
    de volgende regels.
6. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande,
    gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is
    met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
7. Indien Qllect.nl enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een
    Gebruiker, is Qllect.nl gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens
    van de Opdrachtgever en/of Gebruiker definitief of voor een door Qllect.nl te bepalen tijd te
    blokkeren, de content en/of andere data te verwijderen en daardoor ook de lopende facturatie- en
    incassodossiers te beëindigen. Daarbij verliest de Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar
    rechten met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht
    hebben op schadevergoeding of compensatie. Qllect.nl heeft in het geval van onoorbaar gedrag
    het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.
8. Indien Qllect.nl enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een
    Gebruiker, is Qllect.nl daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere
    voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale
    schadevergoeding is de Opdrachtgever in dat geval de nog niet door de Opdrachtgever aan
    Qllect.nl betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over het lopende
    kalenderjaar aan Qllect.nl verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door
    Qllect.nl terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor Qllect.nl om de volledige schade
    op de Opdrachtgever te verhalen.

4. Gebruik van de Toepassingen
1.
De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Qllect.nl een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-
    exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Qllect.nl onder de voorwaarden als
    vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de
    meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet
    uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.
3. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Qllect.nl heeft het recht frequent een nieuwe versie
    uit te brengen. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen
    van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de
    Opdrachtgever en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.
4. De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het
    gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij
    aanlevert. Qllect.nl heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op
    te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Qllect.nl dat nodig acht
    (ter vrije beoordeling van Qllect.nl) voor de optimale werking van de Toepassingen. Qllect.nl zal
    daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.
5. Qllect.nl kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk
    voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander
    besturingssysteem dan door Qllect.nl aangegeven, een andere browser dan door Qllect.nl
    aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de
    aanbevelingen c.q. instructies van Qllect.nl met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de
    Toepassingen niet naleven.

5. Prijzen, betaling en opeisbaarheid
1.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden
    opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks gefactureerd. Qllect.nl
    heeft het recht de vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso. Opschorting
    van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een
    betalingstermijn van 14 dagen.
3. Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk
    blijkt te zijn), heeft Qllect.nl het recht het account van de Opdrachtgever tijdelijk of blijvend te
    blokkeren. Artikel 3 lid 7 en 8 is hier ook van toepassing. Per email ontvangt de Opdrachtgever
    instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de
    Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

6. Wijzigingen en aanpassingen
1. De Toepassingen van Qllect.nl zijn continue in ontwikkeling. Qllect.nl heeft het recht frequent
    wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen. Qllect.nl zal de
    Opdrachtgever hierover inlichten via de website van Qllect.nl.
2. Qllect.nl is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40
    dagen van tevoren wordt aangekondigd op de website van Qllect.nl en/of via mail. Deze
    prijswijzigingen gaan automatisch in.

7. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Qllect.nl naar eigen keuze
    gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de
    Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming,
    schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en
    jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
    waarop Qllect.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Qllect.nl niet in staat is haar
    verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend):
    (werk)stakingen in het bedrijf van Qllect.nl, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan Qllect.nl
    op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance
    van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden,
    weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd,
    elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en
    belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key-personeel van Qllect.nl (waaronder –
    maar niet uitsluitend – haar bestuurders).

8. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden
1. Hoewel Qllect.nl al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Qllect.nl niet garanderen dat de
    Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds
    online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de
    Opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Qllect.nl spant zich ten volste in om alle op- en
    aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Qllect.nl dit nodig acht
    verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen
    partijen bekende e-mailadres van Qllect.nl.
2. Qllect.nl is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen
    (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
    Qllect.nl zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.


9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade
1. Qllect.nl is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen,
    verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Opdrachtgever als
    bij Derden. Tevens is Qllect.nl niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere
    hulppersonen of door Qllect.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
    Derden.
2. Indien Qllect.nl wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of
    serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het
    bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de maand waarin het schadegeval
    zich voordoet te boven gaan.
4. In geval van aansprakelijkheid is Qllect.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Qllect.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde
    winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet-
    of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden
    gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
    van Qllect.nl of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. De Opdrachtgever zal Qllect.nl vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband
    houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Qllect.nl
    daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze
    vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust
    roekeloos of opzettelijk handelen van Qllect.nl.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij Qllect.nl of bij de
    Derde van wie Qllect.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of
    Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Qllect.nl verleent hierbij aan de
    Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij
    zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
2. Indien Qllect.nl door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect)
    verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten
    betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of
    gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Qllect.nl in en buiten rechte alle
    benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden
    van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Qllect.nl.

11. Toepasselijk recht en geschillen
1. De Overeenkomst, deze algemene en privacy voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst
    voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank
    in Rotterdam.